Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bezorgservice.nl en Reserveren.nl voor klanten

Artikel 1: Definities

Aanbod
ieder aanbod van het Restaurant aan Klanten tot het aangaan van een overeenkomst. Tevens het aanbod van producten en diensten van het Restaurant op de Applicatie en website van bezorgservice.nl en reserveren.nl

Algemene voorwaarden
deze algemene voorwaarden.

Applicatie
de software die Gebruiker – al dan niet in de vorm van aan door haar ontwikkelde App voor mobiele telefoons of andere apparaten of verbonden aan haar website – voor het uitvoeren van de haar op grond van een Overeenkomst geleverde of te leveren producten of diensten.

Bestelling
een via Gebruiker door een Klant bij het Restaurant geplaatste opdracht voor de levering van maaltijden, etenswaren of dranken, waarmee de Klant een aanbod van het Restaurant via het Platform aanvaardt.

Elektronisch
langs digitale weg, zoals door middel van het invullen van een formulier via het Platform, daaronder begrepen per e-mail.

Feedback
commentaar van de Klant op de bestelling

Fooi
een vrijwillig betaald bedrag betaald door de Klant bestemd voor diegene die de Bestelling bezorgd.

Gebruiker
de exploitant van de website www.bezorgservice.nl en de website www.reserveren.nl tevens de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Klant
een Klant van het Restaurant, die via Gebruiker een Bestelling plaatst. Dit kan zowel een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn, welke via Gebruiker een Bestelling plaatst.

Overeenkomst
een overeenkomst tussen de Klant en het Restaurant

Partijen
de Klant en het Restaurant

Platform
de website van Gebruiker en bijhorende Applicaties

Restaurant
de (rechts)persoon die een onderneming voert voor de verkoop van al dan niet zelfgemaakte maaltijden, etenswaren en/of dranken en die een Overeenkomst is aangegaan met de Klant. Voor de totstandkoming van deze Overeenkomst wordt er gebruik gemaakt van het Platform dan wel Applicatie van Gebruiker.

Restaurantinformatie
de bedrijfsinformatie met betrekking tot het Restaurant niet zijnde de Productinformatie, waaronder maar niet uitsluitend de contact- en bedrijfs-gegevens, algemene informatie, bedrijfslogo, bezorgregio (met daarbij de postcodes), openingstijden en andere informatie die wettelijk aan de consument bekend gemaakt moeten worden.

Artikel 2: Gegevens bezorgservice.nl en reserveren.nl
MANOLIS TRADING B.V.
IN DE BETOUWSTRAAT 14 A 
KVK 09108290
NL808968051B01
beheer@ bezorgservice .nl
Tel. nummer: 085 – 004 54 80

Artikel 3: Toepasselijkheid
3.1. De Algemene Voorwaarden Klanten zijn uitsluitend van toepassing op de service tussen
het Restaurant en de Klant. Gebruiker is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het Aanbod. Indien van
toepassing, zijn de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing op de het Aanbod.

3.2. Door het plaatsen van een Bestelling, gaat de Klant een Overeenkomst aan met het Restaurant. Deze
Overeenkomst bestaat uit de levering van het Aanbod. De Klant heeft geen recht op restitutie, tenzij het Restaurant
de Bestelling annuleert op grond van artikel 6.2.

Artikel 4: Het Aanbod van de Gebruiker
4.1. Het Aanbod op de website van Gebruiker wordt namens de Restaurants vermeld op het Platform. Gebruiker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door de Restaurants aangeleverde Restaurantinformatie en de inhoud van het Aanbod. Als er sprake is van allergieën of intoleranties, kan de Klant contact opnemen met het Restaurant voor de actuele informatie omtrent de ingrediënten van producten.

4.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van Restaurants dan wel de bereikbaarheid van het Platform of de Applicatie.

Artikel 5: Totstandkoming van de Overeenkomst
5.1. Wanneer de Klant een Bestelling bevestigt door te drukken op de bestelknop op de website van Gebruiker of de App, komt de Overeenkomst tot stand. Indien er geen geldigheidstermijn is opgenomen, is elk Aanbod vrijblijvend.

5.2. Gebruiker zal de Bestelling Elektronisch bevestigen aan de Klant. Dit gebeurt nadat de Bestelling is ontvangen.

5.3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bij de Bestelling de juiste adres- en contactgegevens in te vullen. De Klant dient zelf onjuiste contact- of adresgegevens te melden aan het Restaurant.

5.4. Nadat een Bestelling is geplaatst op het Platform, dient de Klant telefonisch dan wel per e-mail bereikbaar te zijn voor het Restaurant. Dit in verband met updates en andere informatie omtrent de Bestelling.

5.5. Als er sprake is van het bezorgen van een Bestelling, dient de Klant aanwezig te zijn op het opgegeven adres en draagt de Klant er zorg voor dat hij in de mogelijkheid is om de Bestelling aan te nemen.

5.6. Bezorgkosten worden vermeld op de website van Gebruiker en op de Applicatie.

5.7. Wanneer een Klant ervoor kiest om de Bestelling af te halen, draagt de Klant er zorg voor dat hij op de aangewezen tijd aanwezig is op het afhaalpunt dat in de bevestigingsmail, dan wel op het Platform staat.

5.8. Op grond van de in Nederland geldende wet- en regelgeving, dient de Klant zich te kunnen identificeren bij het afhalen dan wel bij bezorging van alcoholische producten of andere producten met een leeftijdsrestrictie. Indien de Klant niet kan voldoen aan de leeftijdsvereisten dan wel zich niet kan of wil legitimeren, worden de desbetreffende producten niet geleverd. Het is aan het Restaurant of de gehele Bestelling al dan niet wordt geweigerd. Er kunnen annuleringskosten aan de Klant in rekening worden gebracht.

5.9. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5.10. Eventuele fooi wordt bij een annulering van de Bestelling niet teruggegeven aan de Klant.

Artikel 6: Ontbinding van de Overeenkomst
6.1. De Klant heeft geen mogelijkheid tot het ontbinden van de Overeenkomst vanwege het snelle verval van het Aanbod. Een Bestelling kan vanwege dezelfde reden niet worden geannuleerd door de Klant op het Platform. In het geval dat het Restaurant aangeeft dat annulering mogelijk is, kan er een uitzondering gemaakt worden op deze regel.

6.2. In de volgende gevallen heeft het Restaurant het recht om de Bestelling te annuleren: indien het aanbod niet beschikbaar is, indien een Klant onjuiste adres- of contactgegevens opgeeft of in geval van enige vorm van overmacht.

6.3. In geval dat een Klant de Bestelling niet betaalt, onjuiste contactgegevens opgeeft, door niet tijdig aanwezig te zijn op het bezorgadres of het afhaalpunt of door andere verplichtingen uit de Overeenkomst niet na te komen, kan ertoe leiden dat Gebruiker de desbetreffende Klant in de toekomst weigert om nog een Bestelling te plaatsen.

6.4. Gebruiker behoudt zich het recht voor om namens het Restaurant een Overeenkomst te ontbinden of een Bestelling te annuleren dan wel te weigeren als er sprake is van twijfel over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling dan wel de aangeleverde klantgegevens. Gebruiker kan aangifte doen bij de politie in geval van valse of frauduleuze Bestellingen.

Artikel 7: Betaling van de Bestelling
7.1. De Klant is verplicht om de Bestelling te betalen. Dit geldt vanaf het moment dat een Overeenkomst in gevolge artikel 5.1. van de Algemene Voorwaarden is ontstaan. Deze betaling wordt gedaan online via Mollie payment.

7.2. Het terugstorten van gelden door een door het Restaurant geannuleerde bestelling is alleen mogelijk met in achtneming van het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden. De teruggave van de gelden zal plaatsvinden op dezelfde rekening waar de betaling heeft plaatsgevonden. Dit proces kan tot 10 werkdagen in beslag nemen.


Artikel 8: Klachten
8.1. Indien de Klant een klacht heeft over de Bestelling, het Aanbod dan wel over de Overeenkomst, kan deze klacht aan het Restaurant worden voorgelegd. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de Bestelling, het Aanbod of de Overeenkomst.

8.2. Indien de Klant een klacht heeft omtrent de Applicatie of website van Gebruiker, kan deze klacht schriftelijk worden ingediend, per e-mail aan Gebruiker: mail invullen

8.3. Indien Gebruiker per e-mail een klacht ontvangt, streeft zij ernaar om deze binnen 2 weken in behandeling te nemen. Klachten dienen na constatering binnen 3 dagen te worden gemeld, en voldoende precies omschreven te zijn. De klachten kunnen bij het Restaurant dan wel Gebruiker worden gemeld.

8.4. De Europese commissie maakt gebruik van onlinegeschilbeslechting welke te vinden is op http://ec.europa.eu/odr. Gebruiker sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in richtlijn 2013/11/EU uit.

Artikel 9: Persoonsgegevens en het verwerken ervan
9.1. Gebruiker verwerkt persoonsgegevens. In de privacyverklaring van Gebruiker.nl is te lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Artikel 10: Wijziging dan wel niet-toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
10.1. Indien een rechter of een andere autoriteit beslist dat een of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

10.2. Gebruiker kan de Algemene Voorwaarden wijzigen. De meest recente versie is te vinden op de website van Gebruiker en op de App. De wijzigingen zullen op het aangekondigde tijdstip in werking treden.

10.3. Indien er geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen in werking zodra de gewijzigde voorwaarden op de website van Gebruiker zijn gepubliceerd en of de Klant van de wijziging op de hoogte is gebracht.

Versie: september 2021